Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Kołbiel planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, w związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych, 00/100).

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBIELI PROWADZI WSTĘPNĄ REKRUTACJĘ DO PROGRAMU

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału do programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024” proszone są o zapoznanie się z poniższą informacją oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

ZAKRES PROGRAMU:

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej oraz klauzulę informacyjną:

1. KARTA_ZGŁOSZENIA_WSTĘPNEGO_DO_UDZIAŁU_W_PROGRAMIE.docx

2. Klauzula_informacyjna.DOCX

Na zgłoszenia czekamy do 14 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, 05 – 340 Kołbiel, ul. Szkolna 1, pok. nr 5.

Przydatne linki: