Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny - informacje ogólne

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność postepowania egzekucyjnego potwierdzana jest zaświadczeniem organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne bądź oświadczeniem.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, ul. Szkolna 1 od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Przypomina się, ze zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo)


icon download 32  Pliki do pobrania:

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf

Oświadczenie_wnioskodawcy_o_wielkości_jego_gospodarstwa_rolnego.pdf

Oświadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_albo_członka_rodziny.pdf

Oświadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji.pdf

Przydatne linki: