Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej została przyjęta Uchwała Nr XXX/182/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kolbiel/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=80&podmenu=123&str=1&id=891

 Najważniejsze zapisy uchwały:

 1. Sprawianie pogrzebu przez gminę Kołbiel przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy Kołbiel w przypadku braku osób lub instytucji wyrażających wolę jego dokonania, w tym osobom bezdomnym i należy do obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
 2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli jest znane.
 3. W wypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb sprawia się zgodnie z panującym w gminie zwyczajem z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

Sprawianie pogrzebu obejmuje dokonanie niezbędnych czynności z tym związanych, a w szczególności:

 1. zakup trumny, symboli religijnych i tabliczki imiennej;
 2. opłatę za przechowanie zwłok;
 3. przygotowanie zwłok do pochówku;
 4. przewóz zwłok;
 5. obsługę ceremonii pogrzebowej;
 6. przygotowanie grobu;
 7. inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu.

Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu finansowane są przez gminę ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z pomocy społecznej.

Wójt Gminy Kołbiel dokonuje zapłaty lub zwrotu wydatków na podstawie:

 1. Wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty pogrzebu dla osób, które podjęły się dokonania pochówku.
 2. Rachunku wystawionego z wyszczególnionymi pozycjami kosztowymi, dla firmy świadczącej usługi pogrzebowe.
 3. Zapłata lub zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków za za sprawienie pogrzebu do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego.

Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:

 1. z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego;
 2. w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła majątek;
 3. w wypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego, której tożsamość oraz ostatnie miejsce  zameldowania na pobyt stały da się ustalić, koszty pogrzebu zwraca gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały;
 4. w wypadku sprawiania pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz osobie, której tożsamości nie da się ustalić, koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina.

Przydatne linki: