Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Wsparcie rodziny oraz pomoc dla kobiet

Z asysty rodzinnej mogą korzystać:
1) Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałe na terenie gminy Kołbiel:
a) z wieloma problemami, w których wychowują się małoletnie dzieci,
b) zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie, w których wychowują się małoletnie dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej,
2) Kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciąże i ich rodziny (art. 4 ust. 1, pkt. 3, art. 4 ust.3 i art. 8 ust 2 ustawy „Za życiem”).
3) Rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ( art. 4 ust.2 pkt 2-4, 8 ust. 2 ustawy „Za życiem”).
4) Rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej… (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz.U. z 2016 r., poz.1860/:
1. Proces wsparcia rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o objęcie asystenturą rodzin przez Klientkę/rodzinę.
2. Wniosek składa się do kierownika Ośrodka. Do wniosku załączona zostaje zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3.Po pozytywnej weryfikacji wniosku rodzinie przyznany zostaje asystent rodziny, o czym rodzina zostaje poinformowana w formie pisemnej.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej.

Rodziny zagrożone kryzysem  są  stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, w tym także – w razie potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych.
Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia.

Pomocą służą asystenci rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Asystent rodziny

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.

Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.
Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.

Asystent współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Asystent pracuje w elastycznym i nienormowanym czasie pracy, jest mobilny i dspozycyjny, co ułatwia mu dostosowanie powierzonych mu zadań do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.
Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już  zostało  umieszczone poza rodziną.
Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy – na mocy postanowienia sądu rodzinnego – rodzinie przydzielony zostaje asystent rodziny jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej funkcjonowania. 

Rodzina wspierająca

Rodzina wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli np. sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zapewnia:

 1. czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;
 2. przygotowanie dziecka do:
  1. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  2. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
 3. nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 4. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych dziecka.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie (organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej).

Typy rodzin zastępczych:

 • Spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie
  lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)
 • Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
  lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem
 • Zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Za tworzenie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzialny jest starosta powiatu, który wykonuje zadania w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem  powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej.
W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje też gmina, z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku  w 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnych – 50%).

WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI

Dom Samotnej Matki „Nazaret” – Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
ul. Słowackiego 14A, 05-400 Otwock
tel. 22 779 58 30
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie, pomoc psychologiczna, socjalna i rzeczowa

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
ul. Chlubna 9A-9D
tel. 604 930 292, 513 103 169
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie

Schronisko Dla Kobiet „Emaus” – Katolicka
Wspólnota Chleb Życia
ul. Stawki 27
tel. 22 838 44 50
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie

Dom Matki i Dziecka „Nazaret”– Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
ul. Szymanowskiego 4A
tel. 22 619 32 65
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie

Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz – Archidiecezja Warszawska
ul. Wschodnia 6, 05-500 Piaseczno-Chyliczki
tel. 22 756 88 76
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie,pomoc psychologiczna

Dom Samotnej Matki – Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta, Koło Warszawskie
ul. Brzozowa 37, 05-080 Laski
tel. 22 752 22 48
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie. Wymagane jest skierowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Schronisko „Betania” – Katolicka Wspólnota Chleb Życia

ul. Sienkiewicza 4, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 62 29
Zakres usług: całodobowy pobyt, wyżywienie

Przydatne linki: