Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Kombatanci

Pomoc pieniężna

Pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych

Kombatanci oraz osoby poddane represjom, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 Doraźna pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, a także na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

 Pomoc pieniężna przysługuje również pozostałym po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych wdowom lub wdowcom – emerytom, rencistom, inwalidom, osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.

  Decyzje o przyznaniu pomocy pieniężnej wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby.

 Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza.

 Do własnoręcznie podpisanego wniosku o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem celu pomocy, należy załączyć:

  1. kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie lub osobie poddanej represjom,
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej lub kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, wypisu ze szpitala lub kopie faktur VAT za zakupione leki/leczenie;
  3. dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej emerytury lub renty, np. aktualny odcinek emerytury lub renty, kopię decyzji o ostatniej waloryzacji emerytury lub renty bądź inny dokument wystawiony przez organ emerytalno-rentowy potwierdzający uzyskiwany miesięczny dochód wraz z dodatkami lub dokument potwierdzający INNY dochód (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu) – należy przedstawić zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  4. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, pożaru, kradzieży itp. zaświadczenie z Urzędu Gminy o poniesionych stratach bądź inne dokumenty potwierdzające zdarzenie;
  5. w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa: kosztorys (fakturę pro forma) dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, wózka inwalidzkiego, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. lub kopię faktury VAT jeśli zadanie zostało już zrealizowane.

 

Wnioski należy kierować na adres:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 


icon download 32 Pliki do pobrania:

pdf SR_1.3_v03.pdf

Przydatne linki: