Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Razem możemy lepiej

W lipcu 2018r. Gmina Kołbiel jako partner przystąpiła do projektu „Razem możemy lepiej” realizowanego przez  Fundacją Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Płocku  oraz Powiatowe Centrum Rodzinie w Otwocku wspieranego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego .

Główne cele projektu to działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn  i skutków, zmiany postrzegania problemu, rozwój współpracy służb i instytucji oraz wzrost ich kompetencji. Czas realizacji projektu 01.07.2018r.- 30.11.2020r.

W ramach projektu prowadzona będzie kampania społeczna skierowana do mieszkańców powiatu otwockiego: publikowane będą artykuły oraz posty, zostaną nakręcone krótkie filmiki reklamowe, projekt obejmie również przeprowadzenie warsztatów w klasach VI i  VII szkół podstawowych w 5 gminach wiejskich powiatu otwockiego oraz konkurs dla uczniów tych klas z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Kolejnym blokiem realizowanym w ramach projektu będą działania podejmowane w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowym osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego działania odbędą się szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz innych przedstawicieli instytucji działających na terenie powiatu stykających się z przemocą. Zostanie uruchomiony punkt pomocy psychologiczno-prawnej dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania wynikające z procedury niebieskiej karty.

Przydatne linki: