Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Posiłek

Zgodnie z programem „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 pomoc w postaci posiłków przysługuje w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  2. uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Świadczenia udziela się bezpłatnie w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej gdy dochód tej osoby nie przekracza wysokości 1 552,00 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 1 200,00 zł

Osobom lub rodzinom których dochód przekracza powyższe kwoty pomocy udziela się odpłatnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy.

 http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kolbiel/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=76&podmenu=169&str=1&id=1741

Zgodnie z § 6 powyższej uchwały w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub część stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, w formie decyzji może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Przydatne linki: