Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Posiłek

Zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 pomoc w postaci posiłków przysługuje w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  2. uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Świadczenia udziela się bezpłatnie w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej gdy dochód tej osoby nie przekracza wysokości 1 552,00 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 1 200,00 zł.

Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza powyższe kwoty pomocy udziela się odpłatnie zgodnie z Uchwałą Nr LV/378/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy.

https://kolbiel.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_12/BIPF60BFFC234D578Z/15_Uchwala_LV.378._2023-11-30__zwrot_wydatkow_dozywianie_po_sesji..pdf

Zgodnie z § 6 powyższej uchwały: w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub część stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, w formie decyzji może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Przydatne linki: