Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Zasiłki rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY:

KRYTERIUM DOCHODOWE – 674,00 zł.

Kryterium dochodowe osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza powyższe kryteria zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w oparciu o mechanizm złotówka za złotówkę (kwota świadczenia do wypłaty stanowi różnicę pomiędzy łączną kwotą przysługujących zasiłków, a kwotą o którą przekroczony został dochód rodziny). W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECKO:

 • Do 5 roku życia – 95,00 zł.
 • Powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł.
 • Powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia– 135,00 zł.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

 • samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł.
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł.
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia- 90,00 zł.
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 110,00 zł.
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł.
 • dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł.
 • zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła – 113,00 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka, osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:
 1. drugi z rodziców nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (art. 3 pkt 7).

 


icon download 32  Pliki do pobrania:

Wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasiłku_rodzinnego.pdf

Oświadczenie_wnioskodawcy_o_wielkości_jego_gospodarstwa_rolnego.pdf

Oświadczenie_wnioskodawcy_o_dochodach_swoich_lub_członków_rodziny_niepodlegające_opodatkowaniu.pdf

 

Przydatne linki: