Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Świadczenie wychowawcze - 500+

500+

Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Wnioski o 500 plus od 01.02.2022 roku składa się wyłącznie drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto. 

Kto otrzyma świadczenie:
Rodzicie i opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia:
matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18 roku życia na każde dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu.

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:

  • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku;
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci;
  • rodzice rozwiedzeni: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko;
  • rodziny patchworkowe.

Komu przysługuje świadczenie:

  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależenie od dochodu.

Wiecej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-rodzina-500

Przydatne linki: