Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Program ”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina Kołbiel udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy. Wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielane jest w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  2. uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.        

Świadczenia udziela się w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej gdy dochód tej osoby nie przekracza wysokości    1 522,00 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości   1 200,00 zł

Przydatne linki: