Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołbiel.

Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 18 września 2023r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel, został powołany Zespół w składzie:

1. Edyta Rosłaniec - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli,

2. Wioletta Denis - aspirant pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli,

3. Agnieszka Strzeżysz - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli,

4. Wiesław Rybka - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbieli,

5. Piotr Szczepański - kierownik Posterunku Policji w Kołbieli,

6. Elżbieta Spanier - pedagog w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli oraz w Szkole Podstawowej w Kątach,

7. Anna Osińska-Kostyra - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Rudzienku,

8. Małgorzata Szostak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce,

9. Paulina Kopka - nauczyciel, wychowawca grupy w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli,

10. Anna Sybilska - pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołbieli,

11. Agnieszka Klewek - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Otwocku,

12. Beata Gagała - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Otwocku,

13. Marta Przyczka - psycholog w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym dzialającym przy Urzedzie Gminy Kołbieli.

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Diagnozowanie problemów przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2. Inicjowanie dzialań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych majacych na celu przeciwdzialanie przemocy domowej;

3. Inicjowanie działań w stosunku do osób doznajacych przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

5. Opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

 

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.2151)
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2023r. poz. 535)
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 901 ze zm.)
  4. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 18 wrzesnia 2023r., w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel.
  5. Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kołbiel.

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z „zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                           
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel                                                        
tel: 25 757 39 92 wew. 6                                                          

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny

ul. Szkolna 1, 05-340 Kolbiel,

tel: 725 164 490

 

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się „odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

Posterunek Policji w Kołbieli
ul. Szkolna 5
05 – 340 Kołbiel
tel: 25 757 39 98

 

Przydatne linki: