Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołbiel.

Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 21 czerwca 2011r.  oraz kolejnych zarządzeń-  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel, został powołany Zespół w składzie:

 1. Wiesław Rybka- członek, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbieli
 2. Małgorzata Kurdej- kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Otwocku
 3. Agnieszka Klewek- kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Otwocku
 4. Aneta Bartnicka – prezes zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic
 5. Mariusz Kilim- kierownik, Posterunek Policji w Kołbieli
 6. Ewa Rasteńska– położna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 7. Agnieszka Strzeżysz- starszy referent, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli
 8. Elżbieta Lęgas- pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli
 9. Małgorzata Szostak- dyrektor, Szkoła Podstawowa w Człekówce
 10. Małgorzata Belkiewicz- pedagog, Szkoła Podstawowa w Kołbieli
 11. Anna Osińska-Kostyra- dyrektor, Szkoła Podstawowa w Rudzienku
 12. Renata Rosłoniec- dyrektor, Szkoła Podstawowa w Kątach
 13. Agnieszka Dziedzic- dyrektor, Gminne Przedszkole w Kołbieli
 14. Elżbieta Spanier- pedagog, Publiczne Gimnazjum w Kołbieli
 15. Marta Przyczka- psycholog, Psychologiczny Punkt

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych  jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.1286)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 1390)
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 1508)
 4. Uchwała Nr Rady Gminy Kołbiel z dnia  w sprawie
 5. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 czerwca 2011r. oraz zarządzenia zmieniające – w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel.
 6. Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kołbiel.

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z „zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel: 25 757 39 92 wew. 6


Psychologiczny Punkt Konsultacyjny

 1. Szkolna 1 05-340 Kołbiel

tel: 725 164 490

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się „odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

Posterunek Policji w Kołbieli
ul. Szkolna 5
05 – 340 Kołbiel
tel: 25 757 39 98

 

Przydatne linki: