Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli zaprasza do współpracy rodziny z terenu gminy, zainteresowane wsparciem i pomocą rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powołania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi:

 

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika GOPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej  trudności w:

a) opiece i wychowaniu dziecka,

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

4. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację)

   Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli.

   Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielanym wsparciem.

 

Chętne rodziny prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 25 757 39 92 wew. 6 lub bezpośrednio w pok. nr 5 Urzedu Gminy w Kołbieli.

Przydatne linki: