Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych.

Zmiany do przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Terminy składania wniosków

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel (pokój nr 20) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dochody

Dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1 500,00 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód w oparciu, o który będzie przyznawany dodatek osłonowy, będzie wyliczany w rozumieniu zapisów art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).W przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022.

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio poniżej po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, który wynosi 14,4 %.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymywało 400,00 zł/500,00 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100,00 złotych netto miesięcznie, (wysokość w roku 2024 - 228,8zł/286,00zł*)
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymywało 600,00 zł/750,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 - 343,20 zł/429,00 zł*)
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymywało 850,00 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 - 486,20 zł/607,75 zł*)
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymywało 1150,00 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, (wysokość w roku 2024 - 657,80 zł/822,25 zł*)

*Wyższą kwotę dofinansowania otrzymają gospodarstwa domowe, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Rozstrzygnięcie wniosku

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel (pokój nr 20). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Wypłaty dodatków osłonowych

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

wniosek_-_dodatek_osłonowy.pdf

RODO_dodatek_osłonowy.docx

Przydatne linki: