Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Zostań rodziną wspierającą

rw   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli zaprasza do współpracy rodziny z terenu gminy, które są zainteresowane wsparciem i pomocą rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

      Zostając rodziną wspierającą, możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powołania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi:

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika GOPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

a) opiece i wychowaniu dziecka

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

4. Z rodziną wspierającą wójt gminy zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację).

     Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielanym wsparciem.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r.

asystent

NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWANIE: 103 473,74 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 103 473,74 ZŁ

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli informuje, że Gmina Kołbiel przystąpiła do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2023, finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kołbiel w ramach zawartej umowy, otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 101 484,78 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 1 988,96 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:        

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

     

mZUS 1

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowymożna złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Tutorial - jak złożyć wniosek 500+ przez aplikację mobilną mZUS (link do YouTube).

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Opaski telemedyczne dla seniora na 2023 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż posiada na 2023 rok jeszcze 9 dostępnych opasek telemedycznych dla seniora.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku 65 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy Kołbiel, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorow" na rok 2023, jest finansowany ze środków pochodzących z doracji celowej z budżetu państwa oraz budżetu Gminy Kolbiel. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli pod nr tel. 728 500 093 lub 25 757 39 92 w. 6.

Przydatne linki: