Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku
Refundację podatku  VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli w pokoju nr 20 lub elektronicznie np. EPUAP lub aplikację mObywatel.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Czytaj więcej: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Nauka języka migowego – z nowego systemu iPEFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegóły poniżej:

Rusza_iPFRON.pdf

Zostań rodziną wspierającą

rw   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli zaprasza do współpracy rodziny z terenu gminy, które są zainteresowane wsparciem i pomocą rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

      Zostając rodziną wspierającą, możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powołania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi:

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika GOPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

a) opiece i wychowaniu dziecka

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

4. Z rodziną wspierającą wójt gminy zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację).

     Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielanym wsparciem.

Przydatne linki: