Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Informacja o przedłużeniu załatwienia sprawy-dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródel ciepła zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ponieważ Gmina Kołbiel, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego nie otrzymała dotąd żadnych środków na wypłatę powyższego dodatku.

 

Wójt Gminy Kołbiel

/-/Adam Budyta

Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący. 

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie: 

  • Punkt informacyjny – udziela informacji i porad dotyczących dostępnych form wsparcia, np. schronieniach, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd. 
  • Konsultacje specjalisty ds. integracji – tematyka adaptacji, pomoc w sprawach urzędowych, bankowych, dotyczących kształcenia, tłumaczenia
  • Wsparcie w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe
  • Tłumaczenia przysięgłe (np. dokumentacji medycznej, urzędowej, legalizującej pracę)
  • Kurs języka polskiego dla dorosłych  
  • Wsparcie w trudnych sytuacjach –psychologiczne i emocjonalne
  • Opieka nad dziećmi –opieka doświadczonego specjalisty na czas korzystania z usług placówki
  • Masaż odstresowujący – dedykowany osobom w stresie lub kryzysie emocjonalnym. Na zabieg kwalifikuje psycholog

– Niesiemy wszechstronne wsparcie pozwalające osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy, ułożyć sobie życie w Polsce – podsumowuje Anna Lipka z Fundacji ADRA Polska, kierownik Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie.

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Warszawie działa pod adresem: Aleja Szucha 11B lok 1, od poniedziałku do piątku (z wyjęciem wtorków) w godzinach 9:00-15.30, a zajęcia językowe odbywają się od godz. 10-20. Więcej informacji: tel. 535 575 157, 500 406 890.

Podobne placówki Fundacja ADRA Polska otworzyła w Bydgoszczy i Lublinie. Wszystkie usługi oferowane przez Centra Integracyjne są bezpłatne.

Fundacja ADRA Polska to organizacja zajmująca się pomocą rozwojową i humanitarną, część międzynarodowej sieci ADRA, działającej w 118 krajach świata. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary. Przy wsparciu CARE organizuje transporty humanitarne, ewakuacje i prowadzi ponad 60 schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. ADRA Polska organizuje również wsparcie w zakresie włączenia społecznego i pomoc psychologiczną za pośrednictwem Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców oraz internetowej platformy pomocy psychologicznej HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl. Więcej: www.adra.pl

Obsługa wniosków o dodatek węglowy i niektóre źródła ciepła

Informujemy, że w dniu 06.10.2022r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w związku z udziałem pracowników w szkoleniu,

nie będą przyjmowane wnioski o dodatek węglowy oraz wnioski z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Przepraszamy za utrudnienia

GOPS    

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa
w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,
jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym
adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospo-
darstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który
złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzo-
nym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało
zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych
paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wnioski są przyjmowane od 21.09.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli

w pokojach nr 5, 6, 20.

Wniosek dostepny do pobrania: Wniosek_o_wyplatę_dodatku_-_niektóre_źródła_ciepła.pdf

Rodo: Rodo.docx

Przydatne linki: