Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Nabór osób chętnych do Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

ogłasza nabór osób chętnych do udzialu w Programie

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

NABÓR TRWA DO 22.03.2024R.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

opieka wytchnieniowa

ZAKRES PROGRAMU:

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów:

1. Załącznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgłoszenia-do-programu.pdf

2. Załącznik_nr_1.pdf - oświadczenie kandydata-kandydatki do udziału w programie

3. Załącznik_nr_2_d1.pdf - oświadczenie dotyczące wskazania opiekuna oraz rodo

Kontakt:

GOPS, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, tel. 025/7573996 wew. 6

Karta Dużej Rodziny – zmiana odpłatności

 

kdr

Od 1 marca 2024 r. obowiązuje nowa kwota odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Koszt wyrobienia duplikatu KDR wynosi 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

O duplikat Karty Dużej Rodziny może wnioskować osoba mająca nadane uprawnienie do korzystania z karty, która została zgubiona, ukradziona, bądź została utracona w inny sposób.

Ww. opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr 08 9226 0005 0055 1414 2000 0010

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 1
05-340 Kołbiel

z opisem: Opłata za wydanie drugiej formy/duplikatu Karty Dużej Rodziny dla ........................ (imię i nazwisko)

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny – zmiana odpłatności

Program "Opieka wytchnieniowa" 2024

Program: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

grafika do OW 2024

 

NAZWA PROGRAMU:  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

DOFINANSOWANIE: 11 322,00 ZŁ

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli informuje, że Gmina Kołbiel przystąpiła do realizacji Programu  ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024.

Gmina Kołbiel w ramach zawartej umowy, otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w wysokości 11 100,00 zł na realizację zadania oraz 222,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  •  dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dorosłymi niepełnosprawnymi osobami posiadającymi:
        a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
        b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu, a wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej, powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

  

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE

Przydatne linki: