Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością" edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Ze wsparcia asystenta mogą skorzystać osoby:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pk 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres wsparcia może dotyczyć:

1. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:

 

Czytaj więcej: Nabór do Programu "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością" edycja 2024 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024

images

NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jadnostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

DOFINANSOWANIE: 152 887,80 ZŁ

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli informuje, że Gmina Kołbiel przystąpiła do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego–  edycja 2024 finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kołbiel w ramach zawartej umowy, otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 149 890,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 2 997,80 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pk 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta we wsparciu uczestnika w:        

1) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zostań rodziną wspierającą !

ff

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli zaprasza do współpracy rodziny z terenu gminy, które są zainteresowane wsparciem i pomocą rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą, możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powołania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi:

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika GOPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

a) opiece i wychowaniu dziecka,

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

c) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4. Z rodziną wspierającą wójt gminy zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację).

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielanym wsparciem.

Przydatne linki: